Miljöpolicy

Bakgrund och inledning

Vid styrelsemötet 2008-03-25 rapporterade Stellan Eriksson från en miljöutbildning som han och Lars-Erik Forsman deltagit i. Beslöts då att bilda en miljökommitté vars uppgift blir att göra en miljöutredning som kan ligga till grund för en ekonomiskt hållbar miljöplan. Förslag på deltagare i kommittén: Lars-Erik Forsman (greenkeeper), Stefan Granbäck ( intresserad och kunnig), Lars Karlman (styrelsen) samt ytterligare två deltagare.

Miljökommitténs första uppgifter blir att rekrytera de två ytterligare medlemmarna, sammanställa en miljöplan inklusive en miljöpolicy som bör antas av styrelsen innan säsongen 2009 börjar. Arbetets inriktning blir att se över nuläget, hitta områden med förbättringspotential och komma överens om nåbara mål. Miljöpolicyn skall antas på årsmötet, vilket är ett krav för att kunna få SGFs miljödiplom.

Det är en uttalad målsättning från styrelsen att klubben skall ha en kontinuitet i satsningen på miljön. Ett önskvärt mål är att försöka erhålla Svenska Golfförbundets miljödiplom, som till och med 2007 delats ut till 126 av Sveriges 499 klubbar. Av de sex klubbarna inom ÅGF har diplomet endast tilldelats Örnsköldsviks Golfklubb Puttom, som fick sitt miljödiplom 2008 och har kommit långt i sitt arbete. Man har skapat en struktur för miljöarbetet som är föredömlig och som därför också ligger till grund för Norrfällsvikens Golfklubb i tillämpliga delar.

Norrfällsvikens Golfklubbs Miljöpolicy

Åtgärderna i miljöplanen skall sträva efter att uppfylla målen i Norrfällsvikens Golfklubbs miljöpolicy, vilande på nedanstående fyra teman enligt följande:

· God hushållning med resurser med stöd av bästa möjliga skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter, och på så sätt göra det möjligt att minimera negativ miljöpåverkan samt att optimera användandet av naturresurser och energi.

· Bevarande av mångfalden inom flora och fauna och varsamhet med Världsarvets unika miljö

· Sprida kunskap om vår policy och målsättning så att vårt arbete uppfattas på ett positivt sätt av anställda, medlemmar, gäster och allmänhet samt att lämplig utbildning och information ges till anställda och medlemmar.

· Efterlevnad av lagar och förordningar så att vår verksamhet ansluter till och stämmer överens med lokala, nationella och övriga bestämmelser.

Men denna miljöförklaring uttalar medlemmar och medarbetare i Norrfällsvikens Golfklubb sitt engagemang i att medverka till att utveckla klubbens miljöarbete och för att bevara vår unika miljö. För att få ut det mesta av idrotten golf, tillsammans med ett allmänt mänskligt välbefinnande krävs hänsyn och respekt för de miljö-, natur- och landskapsvärden som klubben ansvarar för.

För alla som arbetar för klubben är målet att arbeta i harmoni med, och respekt för naturen och med ett förståndigt nyttjande av naturresurserna.

Delområden

Kommunikation och förankring

För att skapa förståelse för, acceptans av och återkoppling till miljöarbetet, krävs att detta görs känt för medlemmar, gäster, personal och allmänhet. Det miljöarbete som skall göras kommer därför att redovisas i en åtgärdskalender, som ständigt skall vara aktuell, och även som årlig rapport till årsmötet. Information om speciella skötselåtgärder delges de berörda och anslås fortlöpande. Det är väsentligt att handlingar som rör miljön såväl som skötselplaner från styrelsen och bankommittén är öppna dokument, tillgängliga för alla. Det är även viktigt att klubben har fortlöpande kontakt med kommunens berörda nämnder och tjänstemän liksom länsstyrelse och SGF:s bankonsulent.

Vi planerar att snarast:

· Upprätta en miljöplan och få den godkänd av styrelsen

· Lämna planen till SGF:s bankonsulent för bedömning, med målet att sedan kvalificera sig för SGF:s miljödiplom.

· Ge information till medlemmar, gäster och anställda om miljöplanen och klubbens miljöpolicy.

· Föra upp miljöarbetet som en stående punkt på styrelsens och kommittéernas dagordning

· Påbörja samarbete med kommunen och andra organ

Naturvård

Sedan 2000-06-30 äger golfklubben den mark där banan är belägen. Delar av golfbanan ingår i skyddsområdet för kommunala vattentäkter i Norrfällsviken. Då golfbanans dammar är den nordligaste lokalen för större sötvattenssalamander, finns det vissa restriktioner då det gäller utgrävningen av "Stenmyran". Det havsnära läget innebär att området är en intressant fågellokal med stor variation av kust och skogsfågel. Även floran präglas av det kustnära läget och den unika miljön i världsarvet Höga kusten. Detta innebär att klubben självklart måste ta hänsyn till alla ovanliga arter av växter eller djur som kommer till vår kännedom. Därför bör personer och organisationer kontaktas som kan undersöka och katalogisera den unika floran och faunan.

Då det är viktigt att sprida kännedom om golfbanemiljöns bilogiska mångfald för både medlemmar och naturintresserade, kan ex.vis naturskyddsföreningen kontaktas för vandringar på banan. Golfarna får därigenom ökad kunskap om naturvärdena i omgivningen och de naturkunniga medvetandegörs om den biologiska mångfalden.

Landskaps- och kulturarv

Norrfällsvikens Golfbana ligger i Världsarvet Höga Kusten och är det nav kring vilket den moderna bebyggelsen och utvecklingen av det gamla fiskeläget Norrfällsviken kretsar. Fritidsbyn och efterföljande fritidsbebyggelse, både den redan genomförda och den projekterade, vänder sig med tydliga förtecken till golfspelare. Inom golfbaneområdet finns en fornborg, och sett i ett vidare perspektiv integrerar golfbanan mycket väl i det omkringliggande landskapet. I kombination med en banskötsel som tar väl hand om landskaps- och kulturarvet bidrar den till Norrfällsvikens attraktivitet.

Vattenvård, vattenanvändning och grönyteskötsel

Golfbanan är byggd runt "Stormyran" som är det vattenmagasin som banan är så beroende av. Den påfyllning som sker på naturlig väg är inte tillräcklig, så vi tvingas pumpa sötvatten från en bäck, och i övrigt så återanvänder vi vattnet genom en serie mindre dammar. Vi har sökt, och fått, tillstånd för utgrävning av "Stenmyran" med 10.000m3.
"Stenmyran" är lägsta punkten, dit allt vatten återrinner, vilket gör att vi i framtiden kommer att ha en rikligare och säkrare vattentillförsel. Kommer vi sedan att kunna koppla samman "Stenmyran" med kommunens utbyggda reningsverk kommer vi även att få ett näringsberikat vatten som gör att vi kan reducera gödselanvändningen. Vi söker nu bidrag för att kunna genomföra utgrävningen under 2009.

Den negativa miljöpåverkan vid grönyteskötsel är utsläppen av näringsämnen till vatten vid gödsling, samt användningen av kemiska bekämpningsmedel. För att minimera utsläppen av näringsämnen bör vi inför säsongen 2009 upprätta en gödselplan. Detta för att optimera gödselanvändningen.

Vi bör minimera användandet av bekämpningsmedel. Alternativa metoder, biologiska och mekaniska skall alltid övervägas för att ta hand om svampangrepp eller icke önskvärd vegetation. När kemikalier används skall förfarandet anmälas till plan- och miljökontoret och SNFS 1997:2 om att spridning av kemiskt bekämpningsmedel görs enligt regelverket. Det handlar bland annat om att hålla skyddszoner kring vattendrag, använda rätt utrustning och att dokumentera åtgärderna. Dessutom bör en intern kontroll av hur verksamheten följer lagar och krav ur miljösynpunkt genomföras under året. Ingen bekämpning av insekter eller djur förekommer.

Avfallshantering

Avfall uppkommer vid klubbhusområdet med rangen och tävlingskansli samt kring gamla klubbhuset och ute på banan. Vid verksamhet i maskinhallen uppkommer både vanligt avfall samt farligt avfall. Någon särskild sortering förekommer ej, annat än oljeavskiljning i tvätthallen.
Det är önskvärt med en plan för källsortering av det blandade avfallet, glas, papper,plast och metall. Det rör sig främst om källsortering.
Ute på banan finns sopkärl vid varje tee. Dessa bör tas bort och ersättas med sorteringsstationer på lämpliga platser.

Energihushållning

Att hushålla med energin bör ha en hög prioritet. Vinsterna med att minimera energiförbrukningen är dubbla. Dels är det viktigt att ur perspektivet klimatpåverkan minska utsläppen av växthusgaser, dels kan förstås kostnaderna för t.ex elanvändning minska. För 2009 beräknas kostnaderna för elförbrukningen uppgå till 120.000:-
Klubbens energikostnader är en betungande del av budgeten. Detta hänger samman med vattensituationen och att vi måste pumpa vatten inte bara ut på banan, utan även mellan dammarna och från bäcken. På grund av avstånden mellan elcentralerna, tvingas klubben till tre olika abonnemang, vilket är mycket kostnadskrävande. Genom att se över energiförbrukningen, el, diesel, bensin bör vi kunna minska kostnaderna totalt sett.

Inköpsrutiner

I valet mellan olika produkter skall även miljöaspekter vägas in i värderingen när beslut om inköp tas. Faktorer som bör beaktas är:
Är köpet nödvändigt?
Prestanda, uthållighet.
Energieffektivitet.
Tillgång till reservdelar, service
Miljömärkning.
Återvinningsbart.
Risk för "förgiftning", nersmutsning
Buller
Emballage
Lokalt producerat.
Viktigt är också att ge en återkoppling till de leverantörer vi nyttjar. Där kan vi lämna både positiva och negativa synpunkter och på så sätt bidra till en ur miljösynpunkt förbättrad produkt.